Γιατί να γίνετε μέλος του DRIC Defkalion;

Το DRIC Defkalion αποτελεί μια δομή που απαριθμεί 37 μέλη, επιχειρησιακούς φορείς, οργανισμούς επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικές επιχειρήσεις με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της λήψης μέτρων προσαρμογής για την άμβλυνση των αναπόφευκτων επιπτώσεων. Ο Σχηματισμός επιδιώκει να αποτελέσει ένα σύγχρονο κόμβο παραγωγής καινοτόμου γνώσης και τεχνογνωσίας, ενισχύοντας την έρευνα στον κρίσιμο τομέα των περιβαλλοντικών κινδύνων και των επιπτώσεών τους και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων και ανταγωνιστικών λύσεων στην αγορά. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο συνέταιρο για τις εταιρείες, τα ερευνητικά κέντρα και τους φορείς που αποτελούν μέλη του, προσφέροντας τόσο τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση όσο και τη δυνατότητα εμπορικής ανάπτυξης, δικτύωσης και δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των μελών του. Στους στόχους του Σχηματισμού εντάσσεται επίσης η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας και η ενδυνάμωση της έρευνας στους τομείς δραστηριοποίησής του.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί άξονες υποστήριξης που παρέχει ο  Σχηματισμός στα μέλη του είναι:

  • Έρευνα και Δικτύωση

  • Επέκταση DRIC Defkalion

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

  • Εμπορική Ανάπτυξη και Συνεργασία

  • Καινοτομία και Τεχνολογία

Πώς να γίνετε μέλος

Το DRIC Defkalion στοχεύει στη διεύρυνση του οικοσυστήματος καινοτομίας μέσω της ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας των μελών του και της ανάπτυξης νέων συνεργασιών για την παροχή λύσεων που θα διευκολύνουν και θα ενισχύουν τον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών κρίσεων και εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλεί να ενταχθείτε στον πυρήνα του και να γίνετε μέλη, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος Εγγραφής Μέλους

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.