Ο πλανήτης μας αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις όσον αφορά το περιβάλλον και το κλίμα του, οι οποίες συνολικά απειλούν την ευημερία μας. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη το περιθώριο να αναστραφούν πολλές από τις αρνητικές τάσεις και να πραγματοποιηθούν προσαρμογές για την ελαχιστοποίηση των βλαβών και την αποκατάσταση και προστασία κρίσιμων οικοσυστημάτων.

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας Disaster Resilience Innovation Cluster – Defkalion (DRIC Defkalion) αποτελεί την πρώτη συντονισμένη, διεπιστημονική και καινοτομική συνεργατική δράση στην Ελλάδα στο κρίσιμο πεδίο της προστασίας από τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Στόχος του DRIC Defkalion είναι η συσπείρωση υπό την ίδια ομπρέλα επιχειρησιακών φορέων, ερευνητικών οργανισμών και τεχνολογικών επιχειρήσεων που ενεργοποιούνται στον κλάδο της Προστασίας και Ασφάλειας Περιβαλλοντικών Κινδύνων και της Βιώσιμης Ανάπτυξης για την προώθηση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και ερευνητικών αποτελεσμάτων με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση των προσπαθειών αποτελεσματικής διαχείρισης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών κρίσεων και έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας για ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον και την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Το DRIC Defkalion επικεντρώνει τις δράσεις του στους κάτωθι τομείς δραστηριοποίησης:

 • Ατμοσφαιρικά μοντέλα, μετεωρολογικές και ωκεανογραφικές προβλέψεις και σενάρια κλιματικής αλλαγής

 • Τεχνολογίες γεωσκόπησης, Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χωρική Ανάλυση

 • Εκτίμηση επιπτώσεων από καταστροφές και ανάπτυξη λύσεων μετριασμού

 • Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

 • Συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας

 • Αξιολόγηση κινδύνων και βαθμού ευπροσβλητότητας

 • Υποστήριξη αποφάσεων και μελέτη σκοπιμότητας

 • Κατάρτιση και διαβούλευση

 • Θέματα διαλειτουργικότητας

Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων ενοτήτων εργασίας και για την 1η τρέχουσα περίοδο των εργασιών (09/21-02/22) τα μέλη του DRIC Defkalion θα επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στην καταγραφή και αξιολόγηση βασικών παραμέτρων, όπως:

 • Ζητήματα/προκλήσεις του κάθε τομέα σε σχέση με την διαχείριση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και περιβαλλοντικών κρίσεων στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο.

 • Εφαρμογές υπαρχόντων εργαλείων/λύσεων αντιμετώπισης των ζητημάτων του τομέα ανά περιβαλλοντικό/κλιματικό κίνδυνο και ανά φάση διαχείρισης κρίσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το DRIC Defkalion επιδιώκει να αναδείξει και να προωθήσει στην αγορά μία σειρά πρακτικών/συστημάτων για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, όπως:

 • Συστήματα και λύσεις έγκαιρης προειδοποίησης και άμεσης αποτύπωσης ζημιών,

 • Εφαρμογές μοντελοποίησης και προσομοίωσης φαινομένων

 • Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων

 • Εφαρμογές υποστήριξης διαλειτουργικότητας συστημάτων

 • Συστήματα και λύσεις επίγνωσης κατάστασης

 • Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων

 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Έκτακτης Ανάγκης

 • Συστήματα σχεδιασμού απόκρισης

 • Συστήματα εκπαίδευσης

 • Δίκτυα, προϊόντα και συστήματα παρακολούθησης περιβάλλοντος

 • Λύσεις χαρτογράφησης και αποτύπωσης κατάστασης

 • Λύσεις καταγραφής και εκτίμησης ζημιών

 • Εφαρμογές επικοινωνίας και ενημέρωσης πολιτών

 • Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης

 • Προϊόντα και συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών

 • Μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μετεωρολογικές προβλέψεις

 • Αισθητήρες και καταγραφικά συστήματα περιβάλλοντος προστασίας

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας DRIC Defkalion θα έχουν ένα ιδιαιτέρως ευρύ πεδίο εφαρμογής τόσο σε εθνικό όσο και σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.