Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον αποτελούν σήμερα από τα κυριότερα προβλήματα και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ολοένα και συχνότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι καύσωνες, οι ξηρασίες, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι σεισμοί, υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές και αντιμετώπισης των επιπτώσεών τους σε πολλαπλά επίπεδα της ζωής μας.

Οι προβλέψεις από τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και στις προσεχείς δεκαετίες, γεγονός που επιτείνει την ανάγκη βελτίωσης της προσαρμοστικότητας των υποδομών και των κοινωνικών συστημάτων σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα. Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών απαιτεί υπευθυνότητα, οργάνωση και συνεργατικότητα, ενώ είναι αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς την καίρια συμβολή της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

Λαμβάνοντας υπόψιν το εύρος των καταστροφών, αλλά και τον παγκόσμιο χαρακτήρα του προβλήματος, κρίνεται απαραίτητο να αναδειχθούν λύσεις που να ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ βασικών φορέων διαχείρισης και αντιμετώπισης φυσικών κρίσεων, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, αλλά και εξειδικευμένων ερευνητικών κέντρων. Μόνο με την ένωση δυνάμεων καίριων παραγόντων μπορεί να επιτευχθούν αποτελέσματα τεχνοοικονομικά εφαρμόσιμα και αποδεκτά και ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της διεθνούς, ιδιαίτερα ανταγωνιστικής αγοράς.

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας Disaster Resilience Innovation Cluster – Defkalion (DRIC Defkalion)

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας Disaster Resilience Innovation Cluster – Defkalion (DRIC Defkalion) με τίτλο «Συνεργασία Καινοτομίας για την Προστασία και Ασφάλεια Περιβαλλοντικών Κινδύνων» έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της λήψης μέτρων προσαρμογής για την άμβλυνση των αναπόφευκτων επιπτώσεων.

Πολλές επιχειρήσεις σήμερα, αναγνωρίζοντας τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων τους, επενδύουν σε πόρους απαραίτητους για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός αποδοτικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ταυτόχρονα προχωρούν στην ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογικών καινοτομιών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων και τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Υπό το πρίσμα αυτό, ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας DRIC Defkalion επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάδειξη και προώθηση πρωτοβουλιών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που προωθούν στην αγορά τέτοιες τεχνολογικές καινοτομίες.

Σκοπός

Πρωτεύων σκοπός του DRIC Defkalion είναι να συσπειρώσει τους επιχειρησιακούς φορείς, τους οργανισμούς επιστημονικής έρευνας και τις τεχνολογικές επιχειρήσεις που επικεντρώνουν τις δραστηριότητές τους στην ανάπτυξη προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών για τη διαχείριση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών κρίσεων και εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή. Μέσω αυτής της συσπείρωσης δυνάμεων, τεχνογνωσίας και εμπειρίας θα καταστεί εφικτή η επιτυχημένη παραγωγή και εισαγωγή νέων προϊόντων/υπηρεσιών στην αγορά, καθώς και τα ενδιάμεσα ερευνητικά αποτελέσματα, όπως πρωτότυπα προϊόντων, πατέντες και διανοητική ιδιοκτησία εν γένει (IPR).

Οι επιμέρους σκοποί του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας DRIC Defkalion είναι:

 • Συνεισφορά στην χάραξη πολιτικών και χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας

 • Δημιουργία Δικτύωσης με άλλους φορείς αρωγούς και καταξιωμένα στο χώρο προγράμματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και επέκταση του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας DRIC Defkalion

 • Καθιέρωση μηχανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη βελτίωση της εμπειρίας των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Δημιουργία γνώσης μέσω state-of-the-art πρακτικών και εκπαίδευση με τους συνεργαζόμενους ερευνητικούς και επιστημονικούς φορείς. Ταυτόχρονη ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων

 • Προσβασιμότητα σε ένα δίκτυο συνεργατών και καταξιωμένων επιχειρηματιών. Υποβοήθηση στην χρηματοδότηση της έρευνας και προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω διασύνδεσης επιχειρήσεων και ανάπτυξη εργαλείων χρηματοδότησης

 • Μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των νέων επιχειρηματιών και καταξιωμένων επιχειρήσεων του κλάδου για την ανάπτυξη της καινοτομίας. Προώθηση ενός περιβάλλοντος συνεργασίας που παρέχει σταθερότητα, υποστήριξη και ασφάλεια

 • Συγκέντρωση γνώσης και πόρων καινοτομίας

 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών στις αγορές. Ανάπτυξη αποτελεσμάτων και υπηρεσιών και αξιοποίηση αυτών

 • Εμπορική ανάπτυξη

 • Πραγματική συνεργασία μεταξύ των μελών του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας DRIC Defkalion

 • Συγκέντρωση κρίσιμης μάζας μελών για την δημιουργία οικονομίας κλίμακας

 • Η βελτίωση του κλάδου, ώστε να αποτελέσει καθοριστικό μέσο για βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία